مورد صلح: دانگ پلاك فوق باجميع متعلقات وملحقات ومنضمات آن با انضمام كنتور آب و بـرق و گاز و امـتـيـاز و سپرده هـاي آنها منصوبه درمورد صلح مي باشد و مال الصلح : مبلغ فوق و يكسير نبات مي باشدكه به اقرار مصالح تسليم مصالح گرديده و مـنـافـع مـورد صـلح باقرار طرفين قبلاً بكسي واگذار نشده و متصالح با رؤيت و آگاهي كامل از محل وقوع و كميت و مشخصات مـورد صـلح قبول صلح نمود اسقاط جميع خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش (باستثناء شرط كه بشرح ذيل باقي است) از طرفين بعمل آمده .شـروط: 1ـ مـنـافـع مـورد صلح مادام الحيات مصالح متعلق به خود مصالح فوق بوده و حق استفاده رايگان از آنرا دارد 2ـ اختيار فسخ صـلـح مـادام الـحـيات با خودمصالح فوق مي باشد و حق فسخ اين صلح را بصورت يكجانبه و بدون نياز به حضور متصالح دارد و در صورت عدم فـسـخ و فـوت مـصـالـح،صـلـح قـطعي گرديده وغيرمورث خواهد بودوصيغه شرعيه بمراتب بالا جاري گرديده ومورد صلح در تصرف خود مصالح مي بـاشـدودرصـورت فسخ صلح وحق استفاده از خيار فسخ وتحقق شدن آن مصالح حق دارد بقيه مدت اجاره عرصه پلاك مورد صلح رافسخ وبه نام خود تـجـديـد اجـاره نـمايد وهم چنين در صورتي كه بشرح مذكور درسند‏،صلح قطعي گردد متصالح حق دارد با تسليم مدارك لازم به ادراه اوقاف بـقـيـه مـدت اجـاره وعرصه را فسخ وبنام خود تقاضاي تنظيم اجاره نامه بنمايد ومـتصالح با علم كامل بمفاد تمامي نامه هاي فوق و مـطـابـقـت آن بـا مورد معامله قبول معامله نمود ومتعاملين متضامناً تعهد نمودند چنانچه بدهي ديگري از هـر حـيـث وهر جهت نسبت بـمـورد مـعـامـلـه تـعلق بگيرد بدون هيچگونه عذري بايد بپردازند ومتعاملين تعهدپرداخت كليه بدهيهاي آب وفـاضـلـاب وبـرق وگاز و اضـافه سـاخـتـمـان رانـمـودند ومتصالح تعهد نمود چنانچه مصالح از افراد ممنوع المعامله باشدازعهده كليه خـسـارات وارده بـرآمـده وجوابگوئي نـمـايـداين سند در 2 نسخه تنظيم شد به تاريخ / / 14

2 دیدگاه. Leave new

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed