مورد وكالت : مراجعه به بانك ….. شعبه …….. كد ….. و اقدام به انجام كليه امور بانكي موكل در خصوص حساب …………. بشماره ……. متعلق به موكل و تهيه و تقديم مدارك مورد نياز واريز دريافت و برداشت هر مقدار وجه از حسابهاي مرقوم و ساير مزاياي مترتبه بر آن اعم از اصل سود، جايزه، مزايا تحت هر اسم و هر عنوان به هر مبلغ و ميزان دفعتاً واحده يا به كرات و اقدام به انجام امور بانكي موكل و هر نوع درخواست اعم از بستن تبديل حساب و تغيير حساب هاي فوق افتتاح حساب تحت هر يك از عناوين بانكي اعم از سپرده گذاري كوتاه مدت و بلندمدت و قرض الحسنه و غيره در بانك مرقوم و برداشت از آن و فسخ قراردادهاي مربوطه و برقراري و انجام كليه خدمات و امكانات الكترونيك بانكي موكل اخذ هر نوع رمز ( اعم از رمز ،اول رمز دوم رمز اينترنت بانك رمز موبايل بانك رمز يكبار مصرف) اخذ صورتحساب بانكي دريافت دفترچه حساب و اخذ و تعويض كارت عابر بانك و عند اللزوم تقاضا و امضاي ذيل اوراق بانكي و مدارك و تقاضا نامه و اسناد مربوطه و دادن رسيد تحويل گرفتن كليه اسناد و مدارك و انجام كليه امور و جري تشريفات متداوله بانكي در رابطه با برداشت از حسابهاي مرقوم موكل به نحوي كه جهت انجام مورد وكالت در هيچ يك از موارد فوق نيازي به حضور و امضاي مجدد موكل نباشد.
حدود اختيارات : وكيل مرقوم در انجام مورد وكالت داراي اختيارات تام و مطلق .ميباشد امضا و اقدام و عمل وكيل مزبور در انجام مورد وكالت به منزله امضا و اقدام
و عمل موكل نافذ و معتبر بوده و داراي اثرات قانوني است.مفاد اين سند فقط در نفس وكالت مؤثر است