وکالت کاری برای ملک

مورد وكالت: مراجعه به هريك از ادارات دولتي و غير دولتي وشركتها وسازمانها ونهادها وارگانهاي انقلابي اعم از شهرداري،دارائي ، نظام مهندسي، ثبت اسنادواملاك، مسكن وشهرسازي، اداره اوقاف وآستانقدس و دفاتر پيشخوانشهرداري و دفاتر پيشخوان نظام مهندسي وغيره و تقاضاواخذ پاسخ استعلامات لازم نسبت به پلاك ثبتي مذكور وپس از اخذ مجوزهاي لازم ازادارات ذيربط ازجمله موافقت شهرداري درخصوص تفكيك، تخريب بنا، تغيير كاربري،احداث بنا به هرمتراژ وبه هر شكل اعم از تجاري ومسكوني وآپارتماني ويلائي ومعرفي مهندس ناظر وتصديق امضاء وي وارائه نقشه واخذ گواهي عدم خلاف وپايان كار وپروانه ومجوز ساخت وساز واصلاح تمديدوتجديدآن و اخذ استعلاميه هاي لازم وتقاضاو اخذ انشعابات آب وبرق وگازوتلفن درهرتعدادانشعاب باموافقت مراجع ذيربط جهت مورد وكالت وسپردن هرنوع تعهد و وديعه ودادن رسيد واخذ گواهي وغيره ونيز مراجعه به اداره دارايي و پرداخت كليه بدهي ها ووجوه متعلق ومربوط به مورد وكالت ونيز مراجعه به اداره اوقاف يا آستان قدس يا هر موقوفه ديگر جهت فسخ سند اجاره خط قبلي( تنظيم سند اجاره خط جديد بنام موكل) و تجديد اجاره و امضاء ذيل اسناد اجاره خط و چكهاي اقساطي بنام موكل ونيز مراجعه به اداره ثبت اسناد واملاك وهئيت هاي محترم مواد147و148 وكمسيونهاي مربوطه واخذ سند مالكيت نسبت به سهمي موكل و تقاضاي تفكيك يا تجميع و تقسيم يا افراز ملك مزبور به قطعات واخذ اسناد مالكيت مجزي شده ششدانگ قطعات تفكيكي بنام موكل ورونوشت والمثناي اسناد مالكيت و امضاء ذيل اخطارها و اوراق و دفاتر اداري در هر موردي وامضاء ذيل صورت مجلس تفكيكي ورفع باز داشت از ملك مزبور وسپردن هرنوع تعهد ورضايت ودادن رسيد وپرداخت ودريافت وجه واخذ گواهي مفاصا حساب همچنين مراجعه به سازمان مسكن وشهرسازي وبيمه وهر مرجع ذيصلاح ديگر و انجام كليه تشريفات لازم و مراجعه به هر يك از مراجع قضايي وانتظامي ودفاع از حقوق موكل در مورد وكالت ودادن دادخواست وطرح لايحه دفاعيه ونصب و عزل وكيل دادگستري وتقاضاي تخليه ودادخواست ضرر وزيان وخسارت واخذ محكومُ به واجرت المثل ودرخواست تجديد نظر و مراجعه به دادگاه تجديد نظر استان وديوان عالي كشور و تعين مصدق وكارشناس ارجاع امر به داوري و تعيين داور ومصالحه وسازش واسترداد دعوي ودرخواست صدور اجرائيه وتعقيب عمليات اجرايي واخذ محكومُ به وانجام هرنوع عمليات لازم نسبت به مورد وكالت وانجام كليه تشريفات لازم در نزد كليه مراجع ذيربط
حدود اختيارات:وكيل مرقوم با حق توكيل به غير ولو كرراراً جزئا وكلا در انجام موارد وكالت داراي اختيارات تامه ومطلقه مي باشد به نحوي كه در هيچ يك از مراحل ونزد هيچ يك از مراجع نيازي به حضور واجازه وامضاءمجدد موكل نباشد وكليه اقدامات وامضائات وكيل به منزله اقدام وامضاء موكل بوده نافذ ومعتبر مي باشد. ضمنا موكل اين سند وكيل را نماينده خود قرار داد تا در صورت بروز اشتباه قلمي در تنظيم سند در دفترخانه حاضر و سند اقرارنامه اصلاحي يا اصلاحنامه بدون تغيير در اركان و ماهيت سند تنظيم و امضا نمايد.