متن وکالت فروش

مراجعه به هريك از ادارات دولتي و غير دولتي وشركتها وسازمانهاونهادها وارگانهاي انقلابي اعم ازشـهـرداري،دارائي وبـيـمـه وآسـتـان قدس و اوقاف يا هريك ازموقوفات ديگروثبت اسناد واملاك مسكن وشهرسازي وغيره و تقاضاواخذ پاسخ اسـتـعـلـامات لازم نسبت به ………دانگ …………… پلاك فرعي از……….. اصلي بخش …….به شماره ثبت ……..دفترجلد ……….صفحه …….بـه شـمـاره چاپي ……….- وپس از اخـذ مـجوزهاي لازم ازادارات ذيربط ازجمله مراجعه به اداره اوقاف آستان قدس ياهر موقوفه ديگر جـهـت فـسخ سند اجاره خط قبلي (تنظيم سند اجاره خط جديد بنام موكل يا هر شخصي كه صلاح بداند )وتجديد اجاره وامضاء ذيل اسناد اجاره خـط وچكـهـاي اقساطي موافقت شهرداري درخصوص انتقال، واخذ گواهي عدم خلاف وپايان كار واصلاح تمديدوتجديدآن وتقاضاو اخذ انشعابات آب وبـرق وگازوتـلفن به هرتعدادانشعاب باموافقت مراجع ذيربط جهت مورد وكالت وسپردن هرنوع تعهد و وديعه ودادن رسيد واخذ گواهي وغيره و مـراجـعـه به اداره ثبت جهت اخذ سند مالكيت المثني و رونوشت و در صورت لزوم اخذ سند مالكيت نسبت به سهمي موكل و نيز در صورت دررهن بـودن يـا بازداشت بودن ، رفع باز داشت و فك رهن از پلاك فوق ويا جلب موافقت بانك و مرتهن سپس مراجعه به هريك ازدفاتر اسناد رسمي وانـجـام هرنوع معامله وتنظيم هر نوع سندنسبت به مورد وكالت تحت هريك از عقود اسلامي اعم ازهر نوع انتقال و فروش و انتقال سرقفلي، بـيـع ، صـلـح ، اجـاره، فسخ ، اقاله ،رهن، جعاله ، هبه ،وكالت و تقسيم نامه واصلاحيه و غيره با امتيازات آب وبرق وگاز با هر شخص حـقـيـقي يا حقوقي ولو خودش به هر مبلغ ثمن ومال الصلح ومال الرهانه و مال الاجاره وغيره مشاعاً يا مفروزاً جزئاً يا كلاً ايجاباً وقـبـولـاً براي هر مدت و با هرقيدوشرط وحق اسقاط كافه خيارات وغبون وقبض واقباض واخذ ثمن و اقرار به رسيد آن وسپردن هرنوع تعهد و اقـرار و رضـايـت و رضايت پيشروي يا هر گونه اقرار و رضايت و تعهد كه در رابطه با مورد وكالت باشد و امضاء اسناد و اوراق و فرمهاي مـربـوطه ودادن رسيد وپرداخت ودريافت وجه واخذ گواهي مفاصا حساب ودرصورت لزوم مراجعه به هريك از بانكها وتقاضا واخذ هرنوع تسهيلات و وامـهـاي بانكي تحت هرنوع قرارداد اعم از مشاركت مدني وفروش اقساطي وغيره به رهن سپردن ملك مزبور به هر شخص حقيقي يا حقوقي براي هـر مـدت در ازاء هـر مـبـلـغ وام و بـه نفع هر كس حتي به نفع خود با هر تعداد ومبلغ اقساط ودادن هر نوع وكالت به بانك وام دهنده هـمچنـين مراجعه به سازمان مسكن وشهرسازي وبيمه وهر مرجع ذيصلاح ديگر و انجام كليه تشريفات لازم و مراجعه به هر يك از مراجع قضايي وانـتـظـامـي و شـورا هاي حل اختلاف و كميسيونهاي ادارات مربوطه و هيأتهاي اختصاصي ادارات ودفاع از حقوق موكل در مورد وكالت ودادن دادخـواسـت وطـرح لـايـحـه دفاعيه ونصب و عزل وكيل دادگستري وتقاضاي تخليه ودادخواست ضرر وزيان وخسارت واخذ محكومُ به واجرت المثل ودرخـواسـت تجديد نظر و مراجعه به دادگاه تجديد نظر استان وديوان عالي كشور و تعين مصدق وكارشناس ارجاع امر به داوري و تعيين داور ومـصـالحه وسازش واسترداد دعوي ودرخواست صدور اجرائيه وتعقيب عمليات اجرايي واخذ محكومُ به وانجام هرنوع عمليات لازم نسبت به مورد وكـالـت وتـنـظـيـم واخـذ هر نوع سند اعم از تعهد ورضايت واقرار وصلح واصلاحيه واقاله وغيره وانجام كليه تشريفات لازم در نزد كليه مـراجـع ذيـربـط ودرصـورت انـجـام هـر نـوع معامله دريافت وجه وبه تصرف دادن مورد معامله ونيز مراجعه به اداره مخابرات و يا امـور مـشـتـركـيـن جـهـت انـتـقـال خطوط تلفن منصوبه در پلاك فوق با هر شماره اي كه باشد با حق قبض و اقباض و اسقاط كافه خيارات.اين وكالتنامه در كليه مراحل پس از اثبات مالكيت و نبودن معارض از هر جهت و بابت معتبر است موكل و وكيل ( بويژه موكل) با مسئوليت شخصي خود قبول تنظيم وكالت نمودند و موكل و موكلان و وكيل و وكلا مسئوليت شناسائي يكديگر را نيز برعهده گرفتند و وكيل با ارائه اين وكالت به هر مرجعي مسئوليت شناسائي موكل را نيز بر عهده گرفت و مفاد وكالتنامه به موكل و وكيل تفهيم شد و صراحتا” (اعلام مي نمايند ) مراتب وكالت را فهميده و با رضايت كامل امضاء مي نمايد و مفاد اين وكالت را نيز پذيرفت و ضمن اين سند موكل اقرار مي كند ممنوع المعامله جميع بخش نامه هاي ثبتي نبوده و از بابت اين موارد موكل و وكيل حق هر گونه ادعا و اعتراضي از هر جهت و بابت تحت هر يك از عناوين حقوقي و به هر مرجعي بويژه مراجع قضايي و انتظامي و ثبت اسناد از خود سلب و ساقط نمودند ضمنا” موكل اين سند به وكيل اختيار بازداشت مورد وكالت را به نفع هر شخص و يا حقوقي ولو به شخص وكيل را دارد و موكل يا موكلان مسئوليت شناسائي و نيز پذيرفتند در صورت تعدد موكلان آنان منفردا ومجتمعا” مسئوليت احراز هويت يكديگر را بعهده گرفتند و نيز با حق وثيقه گذاردن مورد وكالت در هر مرجعي كه باشد تحت هر قيد و شرطي كه باشد
حدود اخـتـيارات:وكيل مرقوم در انجام موارد فوق با حق توكيل به غير ولو كراراً مع الواسطه جزئاً يا كـلـاً داراي اخـتيارات تامه ومطلقه مـي بـاشـد بـه نـحـوي كـه در هيچ يك از مراحل ونزد هيچ يك از مراجع نيازي به حضور واجازه وامضاءمجدد مـوكـل نـباشد وكليه اقدامات وامـضـائات وكـيـل به منزله اقدام وامضاء موكل بوده نافذ ومعتبر مي باشد.موكل اقرار نمود كه ضمن عقد خارج لـازمـي كـه واقع شده حق عـزل وكـيـل و ضـم وكيل و ضم امين و نصب وكيل ديگر و انجام وكالت توسط خود جهت مورد وكالت را از خود سلب وساقط نموده است ضمنا موكل اين سند وكيل را نماينده خود قرار داد تا در صورت بروز اشتباه قلمي در تنظيم سند در دفترخانه حاضر و سند اقرارنامه اصلاحي يا اصلاحنامه بدون تغيير در اركان و ماهيت سند تنظيم و امضا نمايد