وکالت خرید مال غیر منقول 

مورد وکالت :خریداری قطعی یا قبول مصالحه قطعی هر نوع ملک و مستغلات اعم از عرصه و اعیان میاه و قنات و سایر اموال غیر منقول بنام موکل در هر کجا و با هر ثمن و مال الصلح و بهر نحو اعم از مشاع یا مفروز ،متناوبا “و متوالیا” و دفعتا ” و  یا مکررا” و تنظیم و امضا و اجرای مبایعه نامه یا قولنامه های مربوطه بنام موکل و تادیه ثمن و مال الصلح و تحویل گرفتن مبیع یا مورد صلح و اسقاط نمودت کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش و سلب نمودن هر گونه ادعاو اعتراض احتمالی و بعدی و لو به عنوان تضرر و غیره در ضمن عقد و قلول وکالتهای مربوطه بنام موکل مرقوم و انجام آن و قبول مسئولیت شناسایی انتقال دهنده و تنطیم  و امضا اسناد رسمی مربوطه و اصلاحیه های احتمالی بعدی آن و در صورت برقراری تعهد تخلیه و تحویل و الزامات دیگر از سوی انتقال دهنده ، در خواست و انجام اجرای آن ولو به صورت صدور اجراییه و تادیه های هزینه های قانونی و نسلیم یا اخد اسناد مالکیت و سایر اوراق و مدارک و اسناد اعم از اصل یا رونوست و کپی

حدود اختیارات : وکیل مرقوم بالمباشره در خصوص انجام مورد وکالت دارای اختیارات مزبوره میباشد .اقدام امضا وکیل در این موارد به جای امضا و اقدام موکل صحیح و نافذ است و نیازی به حضور یا کسب اجازه مجددموکل ندارد و این وکالت در نفس وکالت موثر میباشد .

دکتر موسی الرضا رضایی شرف

www.rezaeisharif.com