وکالت حضانت فرزند

مورد وكالت : سر پرستي و حضانت و نگهداري ، اداره امور و مواظبت از فرزند مشترك موكل و وكيل به نام (**********)اعم از امور روزمره ، تربيت ، خوراك ، پوشاك ، بهداشت و درمان ، ثبت نام و تحصيل در دوره هاي مختلف تحصيلي شامل ابتدائي ، راهنمايي ، دبيرستان ، هنرستان ، غيره … آموزشگاه ها ، دانشسراها ،كالج ها ،دانشكده ها و دانشگاهها چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور اعم از روزانه يا شبانه و يا شبانه روزي و سپردن تعهدات تحصيلي و اخذ كارنامه و پايان نامه ها و مجوزها ، رضايت در كار آموزي و اعلام رضايت و اجازه جهت ثبت نام در باشگاههاي ورزشي و شركت در مسابقات علمي ، ورزشي ملي و بين المللي و در صورت لزوم سفرهاي زيارتي ، سياحتي ، علمي و ورزشي ، تقاضا و اخذ ريز نمرات تحصيلي و پرونده وكارنامه تحصيلي ، افتتاح هر گونه حساب بانكي در هر يك از بانكهاي دولتي و خصوصي و موسسات مالي و اعتباري و برداشت وجه و حواله از حساب هاي مذكوربه هر ميزان از حسابهاي مفتوحه و اخذ جوائز و سودهاي مربوطه و نيز مسدود نمودن حسابهاي مفتوحه و اقدام در جهت اخذ وام و تسهيلات به هر درجه و مقدار و انعقاد هر گونه عقود و قرارداد به هر نحو و ترتيب و شرط و با قيد مدت ، دريافت كارت هاي اعتباري و الكترونيكي و رمز مربوطه و هر گونه دريافت و پرداخت الكترونيكي كه توسط بانكها انجام شود ، در صورت مفقود يا سرقت دريافت المثني كارت هاي مزبور ، در صورت لزوم تقاضا و دريافت شناشنامه و كارت ملي المثني از اداره ثبت احوال ، تقاضا و اخذ گذرنامه خروج از كشور و تمديد آن به هر منظور اعم از زيارت ، سياحت يا تحصيل به هر يك از كشورهاي خارجي به انفراد يا همراه با وكيل مرقوم و اعلام رضايت خروج از كشور و امضاء ذيل تقاضانامه و دفتر ثبت گواهي امضاء مربوطه تقديم هر نوع در خواست و دادخواست و شكوائيه به كليه مراجع انتظامي و اداري اعم از دادسراها و دادگاههاي عمومي و حقوقي يا كيفري و شوراي حل اختلاف به هر خواسته و هر مبلغ عليه هر شخص حقيقي يا حقوقي و شركت در جلسات رسيدگي مربوطه و دفاع از حقوق فرزند نامبرده و نيز پاسخگويي به دعاوي مطروحه عليه وي با حق صلح و سازش و رجوع به كارشناس و ادعاي انكار و ترديد در اسناد ابرازي طرف ، ادعاي جعل و معرفي جاعل ، دعوي متقابل ، جلب ثالث ، اقرار در ماهيت دعوي ، دعوي اعسار يا قبول و رد سوگند ، تعيين مصدق و كارشناس ، قبول قرارها با حق اعتراض به قرارها و اراء و دادنامه هاي صادره و درخواست واخواهي ، تجديد نظر و فرجام نسبت به آنها ، استرداد دعوا ، استرداد شكواييه ، اعلام رضايت و درخواست مختومه كردن پرونده ، تنظيم و امضاي هر نوع سند عادي و رسمي در اين خصوص در دفاتر اسناد رسمي به هر نحو به جاي موكل با حق توكيل به غير ولو كرارا” ارجاع به داوري و تعيين داور ، درخواست صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محكوم به از صندوق دادگستري يا ثبت و غيره ، حق انعقاد قرارداد با وكلاي دادگستري جهت اقامه دعوي و پاسخگويي و عزل و نصب ايشان و در صورت لزوم فسخ قرارداد مربوطه و جايگزيني آنها ولو چندين بار و تقاضا واخذ هر گونه مدرك و گواهي جهت انجام مورد وكالت اعم از اصل يا رونوشت و كپي و دادن رسيد و نيز با حق اعلام رضايت جهت ازدواج فرزند مذكور با هر فردي با هر مشخصات و شرط و مهريه و امضاي ذيل سند وثبت دفتر مربوطه ، انجام هر نوع معاملات اعم از منقول و غير منقول به نام يا از طرف مولي عليه و تنظيم و امضا هر گونه اسناد رسمي مربوطه نسبت به هر عقدي از عقود معين يا نامعين يا ايقاعات با اسقاط نمودن كافه خيارات بويژه خيار غبن فاحش و اخذ ثمن و تحويل و تسليم مثمن و يا تاديه ثمن و تحويل گرفتن مثمن بر حسب مورد چه مولي عليه معامل و طرف ايجاب باشد يا متعامل و طرف قبول با حق اخذ وجوه ناشيه از امور مزبور و اخذ اسناد مالكيت يا المثني آنها و با امضا اوراق استشهاديه مربوطه و قبول وكالت به نام مولي عليه و انجام آن با مراجعه به كليه ادارات و دواير دولتي وغير دولتي و وابسته و سازمان ها و نهادها و شوراها و سازمانها و شركتها و شهرداري ها و تاديه هزينه هاي قانوني و ماليات و غيره و اخذ پاسخ استعلاميه ها و مفاصا حسابها و گواهي ها و مجوزها و عدم خلاف يا پايان كار و سپردن تعهدات مربوطه به آن و دريافت يا تسليم اوراق و اسناد و مدارك اعم از اصل و رونوشت و كپي و تفكيك و افراز املاك و تقسيم آنها ، در حصه قراردادن سهميه اختصاصي صغير به نام يا براي او و همچنين نقل و انتقال مسكن فرزند مشترك به هر يك از نقاط ايران جهت زندگي ،وليكن در هر صورت موكل مكلف به پرداخت نفقه فرزند مذكور مي باشد. سپردن هرگونه تعهدنامه به هر لفظ ولو بصورت گواهي امضاء و تنظيم هر گونه سند اقرارنامه و اصلاحنامه و درخواست و اخذ كپي و رونوشت و المثني از اسناد و مدارك مربوط به مورد وكالت.

حدود اختيارات : وكيل مرقوم در انجام مورد وكالت به شرح فوق داراي كليه اختياراتي مي باشد كه موكل در انجام آنها دارا مي باشد ولو موارد آن در اين سند تصريح نشده باشد وكليه اقدامات و امضاهاي وكيل مرقوم در انجام مورد وكالت به منزله اقدامات و امضاهاي موكل بوده و صحيح و نافذ و معتبر خواهد بود ./