انجام كليه امور اداري موكل نسبت به پلاك ثبتي …………………………………. و مراجعه به كليه سازمانها ادارات و موسسات دولتي يا غير دولتي اعم از شهرداري دارائي ثبت اسناد بانكها دفاتر اسناد رسمي شركتهاي آب و برق و گاز و مخابرات سازمان ملي زمين ومسكن جهاد كشاورزي منابع طبيعي و سپردن يااخذ هر گونه تعهد و تضمين و گواهي امضا وپس از كسب كليه مجوزهاي لازمه و نداشتن هيچگونه منع قانوني و پس از احراز و اثبات مالكيت بلامعارض موكل اقدام به فروش و انتقال قطعي يا مشتمل بر رهن نسبت به مورد ثبت فوق الذكر با جميع توابع شرعيه و لواحق عرفيه بنام خود يا هر شخص حقيقي يا حقوقي و تنظيم و امضاي هر نوع سند اعم از اجاره صلح رهني تقسيم نامه فسخ و اقاله و و دريافت بها و ثمن معامله و اسقاط خيارات و ضمانت كشف فساد و تحويل مورد معامله به خريدارو دريافت اسناد مالكيت اصل و المثني از اداره ثبت اسناد ودررهن ووثيقه قراردادن مورد وكالت نزد كليه بانكها و موسسات . *
حدودواختيارات : وكيل مرقوم باحق توكيل غير ولو كرارا” داراي اختيار بوده و امضا و و اقدام وي به منزله امضا و عمل موكل بوده نافذ و معتبر است .مفاد اين برگ فقط در نفس وكالت موثر است. موكل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وكيل را بمدت سي سال از خودسلب و ساقط نمود. اين وكالتنامه به تقاضاي موكل ووكيل تنظيم وبنا بر اقرار آنها از افراد ممنوع المعامله نمي باشند .ضمنا موكل اين سند وكيل را نماينده خود قرار داد تا در صورت بروز اشتباه قلمي در تنظيم سند در دفترخانه حاضر و سند اقرارنامه اصلاحي يا اصلاحنامه بدون تغيير در اركان و ماهيت سند تنظيم و امضا نمايد

دکترموسی الرضا رضایی

www.rezaeisharif.com