مـورد وكـالت انجام كليه امور اداري و فروش مقدار سهام موكل در شركت به شماره ثبت و شناسه ملي با حق مراجعه به اداره ثبت شركتها و اداره كل ماليات بر شركتها و حـوزه هـاي مـالـياتي ذيربط شهرداري ها و دفاتر اسناد رسمي بانكها و شركتهاي آب و برق و گاز و مخابرات و هريك از ادارات موسسات و سـازمـانـهـا و نهادهاي دولتي يا غير دولتي و تقاضا و تحصيل هر گونه مدرك و گواهي و مجوز و سند و با حق حضور در جلسات متشكله در وزارت امـور اقـتـصـادي و دارائي (ماليات بر شركتها ) و اتخاذ تصميم و اظهار تصميم و اظهار نظر و ادا هر گونه توضيحات و دفاع از حـقـوق مـوكل و امضاي ذيل يا ظهر كليه اوراق و مدارك مربوطه و سپردن يا اخذ هر گونه تعهد و تضمين و تاييد و گواهي امضا و اخـذ پاسـخ استعلام از اداره ثبت شركتها و پس از كسب ساير مجوزهاي لازمه از اداره كل ماليات بر شركتها و موسسات ذيربط و پرداخت مـالـيـاتهاي متعلقه و طبق اساسنامه و قوانين و مقررات و دستور العملهاي مربوطه اقدام به واگذاري و فروش تعداد ——————- سهم موكل در شركت مذكور و تـنـظـيم هر نوع سند به هر مبلغ و هر قيد و شرط با هر شخص حقيقي و حقوقي حتي شخص وكيل و دريافت وجه و مال الصلح و اسقاط كافه خـيـارات و ضـمـانت كشف فساد و امضا ذيل ظهر كليه اوراق و مدارك و اسناد و ثبت دفتر اسناد رسمي يا اداره ثبت شركتها و تتقاصاي اسـتـعـفـا از سـمـتهاي موكل در شركت مذكور و به طور كلي انجام كليه امور محوله به موكل به عنوان عضو يا رئيس هيات مديره يا مدير عـامـل يـا سـهـامدار و يا صاحب امضا يا به هر اسم و عنوان ديگر كه در شركت مذكور بوده باشد و اقدام به هر عمل قانوني در هر مورد طـبـق اسـاسـنـامـه و شـركت نامه و ساير اوراق قانوني و امضا ذيل و ظهر كليه اوراق و مدارك و انجام ساير تشريفات لازمه عمل وكالت هـمچنـيـن وكيل اختيارات تامه و مطلقه و حق شركت در مجامع عمومي اعم از عادي و عادي به طور فوق العاده و فوق العاده و دادن راي مـخـالف يا موافق در هر زمان و در تمام مدت وكالت و دريافت سود سهام و هر گونه مزاياي سهام اعم از افزايش سرمايه و منافع احتمالي سهام از قبيل حق تقدم و هر چيزي كه به موكل تعلق مي گيرد و دريافت پاداش موضوع مفاد 134 و241 قانون تـجـارت كـه بـه سـهـم مـوكل تعلق مي گيرد و مصرف ان به هر نحوي كه وكيل مقتضي بداند وانتخاب و معرفي نماينده در حد انجام وظايف مـديـريت بر اساس ماده 110 قانون تجارت و اعمال كليه حقوق و اختياراتي كه به سهام موكل از هر حيث و هر جهت و به هر صورت وكيفيت به مـوجـب اساسنامه فعلي شركت و تغييرات احتمالي آن در آينده و همچنين مقررات قانون تجارت و ساير قوانين جاري يا آتي كشور تعلق گرفته يـا خـواهـد گرفت و اعمال و استيفا آن به كليه طرق قانوني و به طور كلي كليه حقوق مربوط به حق مالكيت سهام موكل و منافع آن و حقوق عـيـنـيه و متصوره عرفيه بلا قيد و شرط به وكيل تعلق دارد و لذا در كليه موارد اختيار تام به وكيل تفويض گرديد به نحوي كه در هـيچ يـك از مـراجـع ذيـربط و ذيصلاح در خصوص انجام موضوع وكالت و امور مربوطه نياز به حضور و امضا و تنفيذ موكل نباشد حدود اخـتـيـارات وكـيـل مـرقوم راجع به مورد وكالت حق تنظيم هر گونه اوراق و اسناد و امضا آنها و ثبت انها را در دفاتر اسناد رسمي و غـيـره دارد و مـطـلقا عمليات و امضائات وكيل مرقوم راجع به مورد وكالت در و تمام مراحل قانوني صحيح و به منزله اقدام و امضا شخص مـوكـل اسـت و موكل ضمن عقد خارج لازمي كه واقع گرديده است حق عزل وكيل و ضم وكيل ديگر و ضم امين را از خوذد سلب و ساقط نمودضمنا موكل اين سند وكيل را نماينده خود قرار داد تا در صورت بروز اشتباه قلمي در تنظيم سند در دفترخانه حاضر و سند اقرارنامه اصلاحي يا اصلاحنامه بدون تغيير در اركان و ماهيت سند تنظيم و امضا نمايد.

www.rezaeisharif

دکتر موسی الرضا رضایی