مورد وكالت :مراجعه به هريك ازشركتهاي بيمه وهريك ازنمايندگيهاوشعب مربوط و دريافت هر گونه وجه بهر ميزان و مبلغ خواه نقدي و يا بصورت چك (با حق مراجعه به بانك مربوطه و دريافت وجه چك و پشت نويسي آن ) در خصوص دريافت خسارت يكدستگاه اتومبيل …………….و امضا ذيل و ظهر كليه اوراق و مدارك و دادن هر گونه رسيد و قبول هر گونه تعهد و در صورت لزوم گواهي امضا فرمهاي مربوطه در دفاتر اسناد رسمي بطور كلي انجام كليه اموري كه جهت دريافت وجه مربوط به خسارت اتومبيل فوق الذكر لازم و ضروروي باشد هر چند كه در اين وكالتنامه قيد نگرديده باشد . حدود اختيارات :وكيل نامبرده در بالا در انجام مورد وكالت از طرف موكل داراي اختيارات تام و مطلقه بوده و كليه امضا و عمل موكل به منزله امضا و عمل وكيل بوده و داراي اثرات قانوني است بنحويكه در انجام هيچ يك از موارد فوق الذكر نيازي به امضا و اجاره و حضور مجدد موكل نبوده باشد و مفاد اين برگ فقط در نفس وكالت معتبر است

دکتر موسی الرضا رضایی

www.rezaeisharif.com