موسی الرضا رضایی شرف, [۲۴.۰۸.۲۳ ۱۳:۴۱] مورد صلح و حدود آن : تمامت دانگ يك دستگاه آپارتمان با مشخصات فوق الذكر و بـا حـق اسـتـفـاده اشـتـراكـي از اشتراكات وبـاحـق اسـتـفاده از قانون تملك آپارتمانها با جميع مـتـعـلـقات و ملحقات و منضمات آن بانضمام كنتور آب و بـرق و گاز و امـتـيـاز و سپرده هـاي آنـهـا منصوبه در مورد معامله صادره از ثبت مـشـهـد و ابـتـيـاعي مصالح طي سند مورخ اين دفترخانه مـيـبـاشـد با جميع توابع شـرعـيـه و لواحق عرفيه و يا امـتـيازات منصوبه و ودايع مربوطه از هر جهت و هربابت كه مورد صلح به ازاء بدهي مصالح نزد بانك شـعـبـه طـبـق سند رهني شماره مورخ دفترخانه شماره در رهن قراردارد و متصالح از مقدار بدهي مندرج در سند مزبور و مفادآن سـنـ دآگاهـي كـامل داشـتـه ودارد ومـتعهد به پرداخت وتأديه باقيمانده بدهي مرقوم گرديده وبانك شعبه طي نامه شماره مورخ مـوافقت خود را بـا تـنـظـيم سند اعلام نموده است.مال الصلح طبق نامه دارايي به مبلغ فوق مي باشد كـه به اقرار مصالح تسليم وي گرديـده است كليه شرايط صحت صلح قطعي اعم از صيغه به اظـهـار و قـبـض و اقـباض و غيره اجراء شـده و بـه سـائقـه احـتـيـاط كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هرچند فاحش از طرفين اسقاط گرديده است. مـنـافـع مورد صلح قبلاً به كسي واگذار نـشـده و مـتـصـالـح بـا رؤيـت و بـا وقـوف كـامل از محل وقوع ،‌حدود و مشخصات ، قبول و اقرار به تصرف و قـبـض مـورد صـلـح نـمـود.مورد مصالحه كماكان طبق سند فوق الذكر نزد بانك نامبرده بالا و بشرح سند مذكور در رهن باقي است كه مرتهن بـشـرح مـفـاد سند رهـنـي در صورت عدم تأديه هر قسمت يا تمام باقيمانده بدهي حق اقدام وفق مفاد آن سند دارد و مادامي كه مانده بدهي مـنـدرج در سـند فـوق الـذكـر اعم از اصل و متفرعات از سوي متصالح تأديه نشده و فك رهن نگردد متصالح حق هيچگونه نقل و انتقال را ولو بـصـور صـلـح حـقـوق و وكـالت و اجاره و غيره به هيچ صورت حتي مشاعاً و مفروزاً ياجزئاً وكلاً نسبت به عين يا منافع مورد رهن ندارد . مـتـصـالح ضـمـن تعهد پرداخت بدهيهاي احتمالي مورد معامله به ادارات و شركتها، اظهار داشت مصالح جزء افراد ممنوع المعامله نمي باشدو درصـورت اثـبـات خـلـاف اظـهـاراتـش متعهد وملزم شرعي وقانوني شد ازعهده پرداخت قيمت واقعي مورد معامله بدولت برآيد.متصالح اقرار نمود كـه ازتـاريـخ تـنـظـيم سندرهني هيچگونه تغييري كه منجر به كاهش ارزش وثيقه يا افزايش تعهدات و بدهي هاي مترتب برآن شده باشد در وضعيت اعـيـانـي پلـاك مورد وثيقه به وجود نيامده و وضعيت اعياني مورد وثيقه برابر پايانكار ارائه شـده جـهـت تـنـظـيـم سـنـدرهـنـي فوق مي باشد بنابراين در صورت احراز هرگونه تخلفي از پايانكار اخذ شده متصالح مكلف به پرداخت عوارض و جـرائم مـتـعـلـقـه خـواهـد بـود و بـه هـر حـال طـبـق مـندرجات سند رهني پلاك مورد وثيقه عرصتاً و اعياناً و بدون استثناء در رهن بـانـك قـراردارد . و خريدار بـا تـوجه كامل بـه مـفـادنـامـه هـاي صـادره و آگاهـي كـامل از مفاد آنها قبول معامله نمود ماده الحاقي : شريك/بدهكار/جاعل/متقاضي …

موسی الرضا رضایی شرف, [۲۴.۰۸.۲۳ ۱۳:۴۱] (تسهيلات گيرنده) و ضـامـنـيـن(حـسـب مـورد) بـطـور غـيـرقـابـل برگشت به بانك اختيار داد/دادند بدون نياز به اقدام قضايي يا اجرايي مطالبات خود ناشي از ايـن قـرارداد را از هـر گونـه حـسـاب، امـوال و اسـنـاد وي و ضـامـنـيـن(حـسـب مـورد) نـزد بـانك يا ساير موسسات اعتباري برداشت و تسويه نمايد نـامـبـردگان حـق هر گونه ادعا و اعتراضي نسبت به اقدام بانك در اين خصوص را از خود سلب و ساقط نمودندنمودند متن الحاقي2) نظر به اعـلـام و مـواقـت بانك مسكن با انتقال و يا صلح ششدانگ پلاك ثبتي مورد معامله به فوق كه به موجب سند رهني شماره مـورخ نـنـظـيمي اين دفتر خانه در رهن و وثيقه بانك قرار دارد انتقال گيرنده و يا متصالح ضمن اقرار به اطلاع كامل از مـفـاد و شـروط و تعهدات سند رهني ياد شده و لازم الاجرا بودن ان ايفا باقيمانده تعهدات و پرداخت اقساط بدهي ان در سررسيد مفرر را بـدون قـيد و شرط تعهد و قبول نمود ششدانگ گروگان كماكان و تا ايفا كامل تعهدات و تسويه بدهي ناشي از ستد مزبور در رهن بانك بـاقـي مـانـده و اقـرار نمودند از تاريخ تنظيم سند رهني فوق تاكنون در وضعيت عرصه و اعياني پلاك مورد وثيقه هيچ گونه تغييري كه منجر به كاهش ارزش وثيقه يا افزايش تعهدات و بدهي هاي مترتب بر ان شده باشد ايجاد نشده است ماده الحاقي3 ) در اجراي قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه و دستور العمل هاي اجرايي آن بدهكار ضمن تعهد به رعايت قانوني و ساير مقررات و ضوابط مبارزه با پولشويي و همچنين ارائه اطلاعات مدارك و مستندات دقيق و صحيح مورد نياز بانك در اين خصوص اقرار و تصريح نمود كه آخرين اطلاعات و مشخصات سجلي ثبتي و پستي خود و مستندات ومدارك مربوطه را بصورت صحيح و بروز به بانك اعلام و ارائه نموده است لذا متعهد گرديد در صورت هرگونه تغيير در مشخصات سجلي (در مورد اشخاص حقيقي)وثبتي اعم از شركت نامه/ اساسنامه /تصميمات هيات مديره/صاحبان امضاي مجاز(در مورد اشخاص حقوقي)بلافاصله نسبت به اعلام تغييرات و بروز رساني اطلاعات ارائه شده با مستندات مربوطه ضمن تسليم مدارك لازم به بانك و سازمان ثبت احوال كشور- حسب مورد- اقدام نمايد.همچنين بدهكار متعهد شد مباشرتا” از تسهيلات /خدمات موضوع اين قرارداد استفاده نموده و در اين خصوص براي ديگران هيچگونه حقي ايجاد ننمايد بترتيبي كه براي ساير اشخاص تحت هيچ عنوان جزئا” يا كلا” امكان استفاده از تسهيلات /خدمات موضوع اين قرارداد فراهم نشود و در صورت اقدام خلاف اين تعهد بلافاصله مراتب را به بانك اطلاع دهد.بدهكار قبول نمود در صورت تشخيص بانك مبني بر تخلف وي از هريك از تعهدات فوق قرارداد منفسخ و تعهدات و ديون موجل وي به دين حال تبديل خواهد شد و بانك حق دارد ضمن جلوگيري از ارائه تسهيلات /خدمات موضوع اين قرارداد به بدهكار جهت وصول مطالبات و همچنين ساير خسارات وارده به خود وفق مفاد اين قرارداد اقدام نمايد و بدهكار حق هرگونه ادعا و اعتراض نسبت به تشخيص و اقدامات بانك را از خود سلب و ساقط نمود. اين سند در نسخه تنظيم شد به تاريخ : / / 14 شمسي