اجاره استان قدس رضوی

برای عرصه های وقفی که تولیت آن آستان قدس رضوی میباشد .

نمونه سند اجاره :

به شماره حساب —- كلاسمان —- موضوع اجاره —
مدت اجاره: از اول — بمدت — سال كه پايان آخر — سال خورشيدي است.
توضيح : قبلاً زمين مرقوم قسمتي از مورد اجاره (كلاً در اجاره) — بوده كه بموجب سند شماره — مورخ —- دفتر — مشهد در اجاره داشته و برابر سند شماره —- مورخ —- اين دفتر از مورد اجاره مزبور فسخ گرديده است .
شرايط ضمن العقد: 1-عين مسـتأجره بدون هرگونه عيب و نقص و مانعي به مستأجر تسليم شد و مستأجر با تأييد مراتب بتصرف كامل و حصول امكان انتفاع مطلوبه اقرارنمود.
2-مستأجر مورد اجاره را براي استفاده (( —- )) اجاره نموده وتغيير نوع بهره برداري پس از كسب موافقت كتبي موجر امكان پذير خواهد بود.
3ـ مستاجر در صورت تصرف مازاد بر مساحت مورد اجاره به هر ميزان و به هر دليل كه باشد حق فسخ سنداجاره و خلع يد را به موجر ميدهد
4 ـ در صورتيكه عقد اجاره بعلت استفاده موجر از حق فسخ و يا بهر علت ديگر فسخ گردد يا مدت اجاره منقضي شود و توافق در تجديد اجاره حاصل نگردد مستأجر متعهد مي گردد مورد اجاره را به موجر تحويل دهد و چنانچه زمين داراي اعياني باشد مستأجر در قبال دريافت بهاي اعياني و كليه مستحدثات كه وسيله كارشناس مرضي الطرفين و در صورت عدم حصول توافق وسيله كارشناس رسمي دادگستري تقويم خواهد شد پس از كسر بدهيهاي قانوني به مستاجر پرداخت و مستاجرمكلف است از اعياني و مستحدثات و عرصه رفع يد نمايد و به موجر تحويل و اعياني مستحدثات را رسماً به موجر يا فردي كه موجر معرفي ميكند منتقل نمايد .
5ـ مستاجر كليه خيارات بخصوص خيار غبن را از خود سلب و ساقط نمود.
6ـ ساير شروط : اين اجاره نامه با تقاضا و رضايت مستأجر و با اطلاع كامل او از مفاد و شرايط مندرجه فوق تنظيم گرديد و حق هرگونه اعتراض و ايرادي را نسبت به شرايط مذكور در اين سند تحت هر عنواني كه باشد از خود سلب نمود و صيغه عقد شرعيه به مراتب بالا جاري گرديد و بنا به اقرار مستأجر انتقال دهنده از افراد ممنوع المعامله نبوده و در صورت كشف فساد متعهد است از عهده غرامات وارده برآيد. مستاجر در صورت تصرف مازاد بر مساحت مورد اجاره به هر ميزان و به هر دليل كه باشد حق فسخ سنداجاره و خلع يد را به موجر ميدهد مستاجر مورد اجاره را به صورت مسكوني اجاره نموده و بدون موافقت استان قدس حق استفاده ديگري ندارد .
7-مستاجر متعهد گرديد در پايان مدت اجاره به منظور استمرار و استحكام رابطه استيجاري نسبت به تجديد قرارداداجاره و تعيين تكليف حقوق موقوفه برابر ضوابط جاري آستان قدس رضوي مراجعه و اقدام نمايد چنانچه بلحاظ عدم مراجعه مستاجر جهت تجديد اجاره خسارتي متوجه موجر شود مستاجر ملزم به جبران آن به تشخيص موجر خواهد بود .
8-چنانچه مورد اجاره در معرض تجميع با قطعات مجاور و يا تغيير در دسترسي و يا تعريض معبر قرار گيرد مستاجر ملزم است نسبت به پرداخت مابه التفاوت ارزش ايجاد شده برابر ضوابط و مقررات جاري به آستان قدس رضوي اقدام نمايد .
9 – در صورت انقضاي مدت اجاره ، چنانچه نوع بهره برداري مندرج در سند تغيير يافته باشد موجر مي تواند از تجديد و تمديد اجاره خودداري و اين امر منوط و موكول به پرداخت مابه التفاوت حقوق مربوط به نوع بهره برداري تغيير يافته و تسويه حساب كامل آن نمايد.
10- چنانچه مستاجر برخلاف شروط سند و بدون كسب موافقت كتبي موجر از مورد اجاره جزئا يا كلا بصورت ديگري بجز آنچه در قرار شرط شده است استفاده و يا بعبارتي نوع بهره برداري را تغيير دهد، موجر مخير است بدليل تخلف مستاجر از شرط قرارداد ، نسبت به فسخ سند اجاره اقدام و يا با جلب نظر كارشناس آستان قدس رضوي حقوق متعلقه مربوط به تغيير در نوع بهره برداري صورت گرفته را محاسبه و دريافت نمايد. در صورت اخير نظر كارشناس تعييني از ناحيه موجر مورد پذيرش مستاجر بوده اعتراض به آن متصور نخواهد بود. ( تبصره : موجر مي تواند نسبت به مدتي كه مستاجر از مورد اجاره تغيير نوع بهره برداري نموده است، اجره المثل مطالبه نمايد. )