موردوكالت:انجام كليه امور مربوط به يك فقره فيش حج بشماره *** وشماره حساب *** بانك ** از هر جهت بابت طبق مقررات و قوانين سازمان حج و زيارت اعم از پرداخت بقيه وام وودايع وسپردن تعهدات و تنظيم قراردادها وامضاء ذيل اسناد و مدارك مربوطه و حضور درجلسات توجيهي و قبول شرايط و اخذ مجوز از واحدهاي ذيربط وتعيين ومعرفي نشاني تحويل وياتعويض سيم كارت و دريافت وتقاضاي تنظيم قرارداد انتقال رسمي بنام خود وكيل يا هر شخصي كه وكيل صلاح بداند وانجام تشريفات جهت تغيير نام قرارداد وپرداخت هزينه هادرادارات مربوطه و سازمانهاي ذيربط وانجام تشريفات انتقال رسمي امتياز حج بنام خود وكيل يا هرشخصي ياپس ازاخذمجوزاز سازمان حج برابرقوانين و مقررات موجود ومصالحه و واگذارنمودن كليه حقوق متصوره و فرضيه وعينيه موكل نسبت به حواله مذكور باملحقات وودايع وحق الامتيازغيره آن بهرشخص حتي بنام خودوباهرشرط كه صلاح بداندوامضاء ثبت واوراق ومدارك مربوطه وسپردن تعهدات واخذوجه وبطوركلي انجام هرامريكه جهت انتقال وتغييرنام فيش موردتقاضاي موكل لازم باشددرسازمان حج ودفاتراسنادرسمي باحق فسخ قراردادهاي تنظيمي واخذكليه وجوه پرداختي از هرجهت وهربابت. و انجام ساير امور لازم كه وكيل صلاح بداند
حدود اختيارات:وكيل مرقوم جهت انجام مورد وكالت با حق توكيل غير ولو كرارا يا كلا وجزاًوباحق اسقاط كافه خيارات خصوصا خيار غبن فاحش داراي اختيارات قانوني ميباشد و كليه ومع الواسطه جزا اقدامات و امضاء وكيل عيناً بمنزله اقدامات وامضاء موكل نافذومعتبر است مفاد اين برگ فقط در نفس وكالت موثر است.موكل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل راكلاًوجزاً ازخود سلب و ساقط نمود.