مورد وكالت:مراجعه وكيل به دادگاه خانواده يا هر يك از داد گاهها و دفاتر خدمات قضايي و مراكز مشاوره خانواده و ساير مراجع مربوطه و تعقيب و پيگيري ازسند ازدواج موكل به شماره –مورخ —دفتر ازدواج شماره —- يا هر پرونده اي كه بنام موكل مطرح مي باشد ومراجعه به مقامات صالحه و تقا ضاي صدور ودريافت حكم عدم امكان سازش وكيل با همسرش ——- و انجام كليه امورات و تشريفات لا زم از بدو تا ختم عمل و دريافت گواهي صادره و مراجعه به دفاتر رسمي طلاق و ا قدام به مطلقه نمودن وكيل از زوجيت موكل بهر قسم طلاق اعم از بائن رجعي ،خلع يا مبارات با هر شرط و قرار و بهر طر يق اعم از قبول بذل نفقه و بذل عين مهريه يا معادل يا كمتر يا بيشتر از مهريه و هر شرط ضمن العقد و عنداللزوم مراجعه به دادگاههاو تقديم دادخواستهاي مربوطه به موارد متن اين وكالت نامه با تطبيق بموارد مندرج در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آئين نامه اجرائي آن و يا سايرقوانين و مقررات جاري و عقد قرارداد باوكلاي دادگستري ضمن انتخاب وكيل دادگستري در را بطه با تقديم دادخواست دفاع و انجام مورد وكالت با داشتن كليه اختيارات مندرج در مواد 35 و 36 قانون آئين دادرسي مدني با اختيارات وكيل در مراجعه در كليه مراجع تجديد نظر ،فرجام خواهي و اعاده دادرسي و مصالحه و سازش و ادعاي جعل و انكار و ترديد و تعيين جاعل و ارجاع دعوا به داوري و تععين داور وكالت در توكيل و تعيين مصدق و كارشناس دعواي خسارت و استرداد دادخواست يا دعوا و جلب ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث ادعاي اعسار و قبول يارد سوگند و نيز وكيل در درخواست صدور اجراييه تعقيب عمليات اجرايي و اخذ محكوم به و وجوه ايداعي و تحويل دادن جهيزيه ومراجعه به دفتر رسمي طلاق و امضاي سند طلاق و ثبت دفتر و احتمالاً اصلاحيه هاي آن و رفع موانع سند ازدواج و پرونده هاي متشكله و تأديه هزينه ها و اخذ يا تسليم اوراق و مدارك از اصل يا ر ونوشت يا كپي و دادن و نيز عند الزوم مراجعه به عاقد شرعي و اجراي صيغه طلاق به هر نوع كه باشد و همچنين وكالت جهت مراجعه به دفاتر رسمي طلاق و اجراي صيغه طلاق وسپردن هر گونه تعهد وگواهي امضاء وتنظيم وامضاء هر گونه اقرارنامه ورضايت نامه و در صورت لزوم تنظيم سند اصلاحيه در خصوص مورد وكالت از جانب موكل واصلاح هر نوع ورقه وسند ودادن رسيد واقدام به هر گونه امري كه در زمينه مورد وكالت لازم وضروري گردد به نحوي كه نامي از آن در اين وكالت برده نشده و وكيل صلاح و مصلحت بداند.(ضمنا موكل بموجب اين سند به وكيل اين سند وكالت دادند كه چنانچه در تنظيم اين وكالتنامه اشتباهي رخ داده باشد جهت اصلاح آن و تنظيم اقرارنامه اصلاحي بدون اينكه در مفاد آن تغييري ايجاد گردد، اقدام نمايند.)
حدود اختيارات: وكيل مرقوم با حق توكيل بغير جزئاً يا كلاُ ولوكراراً ومع الواسطه درخصوص انجام مورد وكالت داراي اختيارات تامه و مطلقه مي باشد اقدام و امضاءوي در اين موارد به جاي اقدام و امضاءموكل صحيح و نافذ است و نيازي به حضور موكل يا كسب اجازه مجدد موكل ندارد.موكل اقرار نمود كه ضمن عقد خارج لازمي كه به صورت شفاهي بين موكل و وكيل منعقد گرديده باحق عزل وكيل ونصب وكيل ديگر حق تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي ونيز انجام مورد وكالت مباشرتا”را در رابطه با راي عدم امكان سازش جهت مورد وكالت را از خود سلب وساقط نموده است