در خصوص مراجعه وكيل فوق الذكر به شركت رهگشا و مراكز تعويض پلاك خودرو در سراسر كشور و دواير آن و هريك از بخشهاي تابعه انجام تشريفات قانوني جهت تغيير شناسنامه مالكيت خودرو و تعويض پلاك متعلق به موكل و پرداخت جرائم احتمالي و تكميل و امضاء درخواستها و فرمهاي مربوطه و دريافت برگ معاينه فني و همچنين انجام تشريفات لازم و اخذ مجوز انتقال وتعويض پلاك بنام وكيل ويا هركس كه وكيل صلاح بداندو در خواست فك پلاك موكل و تحويل پلاكهاي قبلي به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه و دريافت رسيد فك پلاك و تحويل آن به موكل و امضاء ذيل اوراق و دفاتر و اسناد مربوطه و تهيه و تسليم مدارك لازم و پرداخت هزينه ها منجمله ماليات و عوارض و ارائه آن به افسران كاردان فني جهت بازديد و سپردن هر نوع تعهد و گواهي امضاء در رابطه با شماره گذاري و پلاك و ساير مدارك و اوراق اتومبيل مذكور و انجام هر اقدامي كه به اجراي طرح تعويض پلاك مربوط ميشود از هر جهت و بابت. ونير مراجعه وكيل به مراجع قضايي و دادگستري و شوراي حل اختلاف و راهنمايي رانندگي و آگاهي و انجام كليه امور اداري و كاري و ارائه اسناد و مدارك و تقاضانامه و انجام تشريفات كامل و نيز پرداخت كليه عوارض و جرايم و رفع هر گونه شكايت و موانع و ترخيص از پاركينگ در خصوص مورد وكالت نامه فوق تحويل و ترخيص آن از پاركينگ هاي راهور در كليه شهرستان هاي كشورو نيز ابطال كارت سوخت و اخذ كارت سوخت جديد و دريافت و پرداخت هر گونه وجه و ساير امور از هر حيث و مراجعه به كليه شعب شركتهاي بيمه خصوصي ودولتي در سرتاسر كشور انجام كليه امور اداري موكل در ارتباط با امور مربوط به پرداخت هر گونه خسارت اعم از ديه به هر مبلغ وهر ميزان براساس مقررات شركت مزبور وتهيه وتحصيل هر مدرك واستعلام وپاسخ آن ودريافت كليه مطالبات ووجوه بيمه اي بابت ديه وخسارات وغرامات به هر ميزان ومقدار نقدا ويا بصورت چك با حق وصول چكهاي صادره و حق هرگونه اصلاحيه نسبت به مورد وكالت .(ضمنا موكل بموجب اين سند به وكيل اين سند وكالت دادند كه چنانچه در تنظيم اين وكالتنامه اشتباهي رخ داده باشد جهت اصلاح آن و تنظيم اقرارنامه اصلاحي بدون اينكه در مفاد آن تغييري ايجاد گردد، اقدام نمايند.)
حدود اختيارات : وكيل مرقوم راجع به مورد وكالت حق تنظيم هر گونه اوراق و اسناد و امضاء و ثبت آنها را در دفاتر اسناد رسمي و غيره دارد و مطلقا عمليات و امضاء وكيل راجع به مورد وكالت در تمام مراحل قانوني صحيح و ممضي و بمنزله عمليات و امضاء موكل است و وكيل مرقوم حق توكيل به غير را نيز ولو كرارا و مع الواسطه دارا ميباشد.