.

متن وکالت امور دادگاه

 

مراجعه به هريك از مراجع قضايي و دادگاههاي عمومي و انقلاب و مجتمعهاي قضايي اجراي ثبت و دواير اجراي احكام و دادگاه هاي تجديدنظر و ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري و نيروهاي نظامي و انتظامي جهت اقامه هر نوع دعوي اعم از حقوقي يا كيفري وتقديم هرنوع دادخواست به خواسته و ميزان عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي و دفاع و پاسخگويي به دعاوي اقامه شده عليه ايشان با حق واخواهي، تجديد نظرخواهي، فرجام ، اعاده دادرسي و انجام هرگونه صلح و سازش و تعيين وكيل سازش و ادعاي جعل و انكار و ترديد نسبت به اسناد ابرازي و استرداد سند و تعيين جاعل و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و كارشناس و اقرار در ماهيت دعوي و استرداد دادخواست و جلب ثالث و دفاع از دعوي ثالث و دعوي متقابل و دفاع از آن و ورود بعنوان ثالث و تقاضاي صدور اجراييه و اخطاريه و پيگيري امر تا احقاق كامل حقوق ايشان و اعتراض به عمليات اجرايي و آراء و قرارهاي صادره و اخذ محكوم به و خسارات و تامين دليل و خواسته ، با حق انعقاد قرارداد با وكلاي رسمي دادگستري و عزل و نصب مجدد ايشان با داشتن كليه اختيارات مصرحه در مواد 35 و 36 قانون آيين دادرسي مدني و امضاي ذيل كليه اوراق و دفاتر و نيز حق انجام كليه امور اداري و كاري در اجراي احكام در خصوص كلاسه پرونده هاي متعلق به موكل در كليه شعبات و مراجع ذيربط و پرداخت كليه هزينه هاي قانوني و النهايه انجام كليه امور اداري و كاري و حقوقي موكل كه در اين وكالت نامي از آن برده نشده و وكيل صلاح و مصلحت بداند وكيل داراي اختيارات تامه است
حدود اختيارات :وكيل مرقوم داراي كليه اختيارات تامه از طرف موكل فوق بوده و نيازي به حضور مجدد و يا امضاي ثانوي موكل نبوده .ضمنا موكل اين سند وكيل را نماينده خود قرار داد تا در صورت بروز اشتباه قلمي در تنظيم سند در دفترخانه حاضر و سند اقرارنامه اصلاحي يا اصلاحنامه بدون تغيير در اركان و ماهيت سند تنظيم و امضا نمايد