مورد وكالت : مراجعه به كليه ادارات و موسسات دولتي و غير دولتي و وزارت آموزش عالي و كليه موسسات و شعبات و ادارات تابعه و كليه واحدهاي دانشگاه در سراسر كشور علي الخصوص دانشگاه——- و انجام كليه امور لازمه جهت اخذ مدرك فارغ التحصيلي و دانشنامه و ريز نمرات موكل از دانشگاه ذيربط و تسويه حساب يا اداره فارغ التحصيلان دانشگاه مربوطه و تقاضا و دريافت مدارك تحصيلي و فارغ التحصيلي و پرداخت كليه هزينه ها و وجوه قانوني مربوطه و دادن هرگونه تعهد و رسيد از جانب موكل و امضا ذيل و ظهر كليه اوراق و مدارك مربوطه و مراجعه به اداره و بخشهاي مربوط به فارغ التحصيلان و دريافت هرگونه مدرك و گواهي و دادن هرگونه امضا رسيد و يا تعهد با حق حضور در دفترخانه اسناد رسمي و گواهي امضا ذيل و ظهر كليه اوراق و مدارك و سپس دريافت هرگونه مدرك و گواهي فارغ التحصيلي موكل اعم از موقت و يا دائم ازكليه شعبات و واحدهاي دانشگاه مربوطه و بطور كلي مراجعه به كليه مراكز دولتي يا غير دولتي و موسسات دانشگاه ها و انجام كليه اموري كه جهت دريافت مدرك فارغ التحصيلي موكل و تسويه حساب با دانشگاه مربوطه لازم و ضروري باشد هرچند كه در اينجا قيد نگرديده باشد بنحويكه در هيچ مورد نيازي به حضور و امضا و اجازه مجدد موكل نباشد .(ضمنا موكل بموجب اين سند به وكيل اين سند وكالت دادند كه چنانچه در تنظيم اين وكالتنامه اشتباهي رخ داده باشد جهت اصلاح آن و تنظيم اقرارنامه اصلاحي بدون اينكه در مفاد آن تغييري ايجاد گردد، اقدام نمايند.)
حدود اختيارات : وكيل مرقوم راجع به مورد وكالت حق تنظيم هر گونه اوراق و اسناد و امضاء و ثبت آنها را در دفاتر اسناد رسمي و غيره دارد و مطلقا عمليات و امضاء وكيل راجع به مورد وكالت در تمام مراحل قانوني صحيح و ممضي و بمنزله عمليات و امضاء موكل است و وكيل مرقوم حق توكيل به غير را نيز ولو كرارا و مع الواسطه دارا ميباشد.