وكالت فروش كلي املاك جديد

موردوكالت :مراجعه بهر يك از ادارات و ارگانها و دارائي و شهرداري و تامين اجتماعي و ثبت ودفاتر اسناد رسمي وبانكها وآستان قدس رضوي واداره اوقاف وامور خيريه دواير تعاون ملي و نوسازي و كميسيونهاي مختلف خصوصا”كميسيون ماده صد شهرداري وسازمان مسكن وكشاورزي وغيره وانجام امور موكل دررابطه با : كليه اموال واملاك موكل و سپس تقاضا و اخذ مفاصا حساب و درصورت موقوفه بودن تمديد وتجديد اجاره نامه عرصه بهر مدت ومال الاجاره وتنظيم وامضا سند اجاره وقبول شروط مندرج درآن وفسخ واقاله سند اجاره قبلي و سپردن تعهدات و امضا اوراق و مدارك و عدم بازداشت و رفع موانع قانوني و سپس انتقال و فروش وصلح نمودن سهمي موكل در املاك ومستغلات وي و آب و برق و گاز آن به نام خود و هركس كه وكيل صلاح بداند و بهر عقد و شرط و مبلغ و دريافت وجه و اسقاط كافه خيارات خصوصا خيار غبن ولوافحش ونيز سپردن هرگونه تعهد و ضمان كشف فساد و به تصرف دادن مورد معامله وتنظيم و امضاي اسناد رسمي مربوطه و نيز امضاي ذيل فرم انتقال عرصه و جلب موافقت آستان قدس ويا اداره اوقاف وامور خيريه و فسخ اجاره نامه فوق الذكر وتنظيم سند اجاره جديد به نام خود و هركس كه وكيل صلاح بداند و صلح و انتقال حقوق استيجاري موكل در سند مذكور بنام خريدار اعياني و تنظيم و امضاي اسنادفسخ نامه و اجاره نامه مربوطه ومراجعه به اداره ثبت اسناد ودرخواست واخذ سند مالكيت جهت سهمي موكل در پلاك فوق ياهريك ازقطعات تفكيكي ومجزي شده بهرپلاك فرعي كه باشد و اخذ سند مالكيت (حتي المثني ) و دادن رسيد و اقرار بوصول و امضا اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و الزام و التزام و تحويل و تحول و همچنين سپردن تعهدات لازم و گواهي امضا و درخواست آب و برق و تلفن و انشعاب گاز شهري بهر تعداد كه لازم باشد نصب آنها در محل وتكميل پرونده و پرداخت ودايع و جرائم و نيز عندالزوم تنظيم و امضا هر نوع اقرار نامه اصلاحي در مورد اسنادي كه در اين خصوص تنظيم شده يا بشود اعم از اينكه موكل يا وكيل تنظيم نموده باشد اعم از اشتباه در پلاك و يا حدود و غيره و عندالزوم اقدام به فسخ و اقاله معامله انجام شده و تحويل و تحول و تحت تصرف گرفتن و استرداد ثمن و ساير اقداماتيكه در اين رابطه لازم باشد وتنظيم هرنوع سند بهريك ازصيغ وعقود ناقله اعم از قطعي ورهني وشرطي وصلح حقوق واجاره واقرار رضايت ومعاوضه تقسيم نامه فسخ اقاله و انجام كليه امور مربوط به افراز وتفكيك وتقسيم وتسهيم وغيره و وكيل مرقوم حق مراجعه به شهرداري ودرخواست واخذ پروانه ساختماني وپروانه تخريب واصلاح آن واحداث بنا طبق پروانه ماخوذه ومعرفي مهندس ناظر واخذ گواهي عدم خلاف وپايانكار جهت قطعات مجزي شده مراجعه به اداره استاندارد وتحقيقات صنعتي ودرخواست واخذ مجوز آسانسوروتائيديه ان وامضاء ذيل اسناد ومدارك مربوطه وسازمان نظام مهندسي واداره آتش نشاني وغيره واخذ مجوزهاي لازمه ومراجعه به ثبت اسناد وآستانقدس ودرخواست تفكيك عرصه واعيان بهرچند واحد وطبقه وامضاذيل صورت جلسات تفكيكي واخذصورت مجلس تفكيكي واصلاحي وسپردن رسيدوتعيين سهم العرصه وتنظيم سند اجاره جهت هريك از قطعات تفكيكي وامضاذيل آنها وفسخ واقاله سند عرصه قبلي وسپس فروش وانتقال قطعي ويا صلح نمودن سهمي موكل در هريك از قطعات تفكيكي ياهرقطعه اي كه بموجب سند تقسيم نامه در سهم اختصاصي موكل قرار گيرد بشرح بالا تحت هرپلاك فرعي كه تعيين گردد وانتقال كليه حقوق استيجاري عرصه آنها بشرح بالا ومراجعه به ثبت اسنادودرخواست واخذ سند مالكيت جهت هريك از قطعات تفكيكي تحت هرپلاك فرعي كه باشدوسپردن رسيد ومراجعه به محاكم صالحه واحقاق حق موكل عليه متصرفين ومتجاوزين ومستاجران وخلع يد وطرح هرنوع دعوي وپيگيري پرونده ها وتعيين وكيل دعاوي وعزل ونصب وكلاي انتخابي وقيام واقدام ازنخستين تافرجام وبا حق رهن وتوثيق مورد وكالت يا هريك از قطعات تفكيكي ومجزي شده از آن تحت هرشماره كه باشد نزد هريك از بانكهاي وام دهنده كشور وموسسات مالي واعتباري كشور بهرعقدي از عقود اسلامي ومتداول مملكتي ودريافت وامهاي تعميراتي وغيره بهرمبلغ ومدت وباهرشرط كه وكيل صلاح بداندوتنظيم وامضاذيل اسناد رهني بهرمبلغ وبدفعات وكرات واخذ چك بانكي وصول آنها واخذ مبلغ وام بهرنحو ودوران وسپردن رسيد وامضاذيل فرم ها وپرسش نامه هاي مربوطه در بانك وام دهنده وتنظيم سند رهن مجدد ومتمم قرارداد رهني وگشايش هرگونه حساب واعتبار اعم از حساب مشاركت وغيره بهرمبلغ ومدت وباهرشرط كه وكيل صلاح بداند وگشايش هرگونه حساب واعتباراعم از حساب مشاركت وغيره باحق برداشت وجه دفعتا”يا كرارا”ومسدودنمودن حساب مفتوحه ووكيل ووصي نمودن بانك يا موسسه طرف قرارداد در فروش مورد وثيقه با حق توكيل غير ولوكرارا” وفك رهن . و مراجعه شركت مخابرات و دفاتر خدمات امور مشتركين و اخذ مجوزهاي لازم و فروش و انتقال و صلح نمودن امتياز و وديعه تلفن خودكار مشترك تحت هرشماره كه باشد را به نام خود و يا هر شخص كه وكيل صلاح بداند بهر مبلغ و قيد و شرط و اخذ وجه و اسقاط كافه خيارات و امضا ذيل فرم ها و مدارك و اسناد مربوطه حدوداختيارات :امضا و اقدام و عمل وكيل در تمام مراحل و در نزد تمام مراجع اعم از رسمي و غير رسمي جايگزين امضا و اقدام عمل موكل بوده نافذ و رسميت داردوكيل مرقوم با حق توكيل غير ولوكرارا”جزئا”يا كلا”داراي اختيارات تام ونامحدود است حسب لااقرار موكل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل وضم امين وانجام هرگونه اعمالي كه مغاير با مفاد وكالت باشد را تاپايان انجام مورد وكالت از خود سلب وساقط نمود ضمنا” موكل حق انجام باالمباشره مورد وكالت راازخود سلب وساقط نمود . موردوكالت :مراجعه بهر يك از ادارات و ارگانها و دارائي و شهرداري و تامين اجتماعي و ثبت ودفاتر اسناد رسمي وبانكها وآستان قدس رضوي واداره اوقاف وامور خيريه دواير تعاون ملي و نوسازي و كميسيونهاي مختلف خصوصا”كميسيون ماده صد شهرداري وسازمان مسكن وكشاورزي وغيره وانجام امور موكل دررابطه با : كليه اموال واملاك موكل و سپس تقاضا و اخذ مفاصا حساب و درصورت موقوفه بودن تمديد وتجديد اجاره نامه عرصه بهر مدت ومال الاجاره وتنظيم وامضا سند اجاره وقبول شروط مندرج درآن وفسخ واقاله سند اجاره قبلي و سپردن تعهدات و امضا اوراق و مدارك و عدم بازداشت و رفع موانع قانوني و سپس انتقال و فروش وصلح نمودن سهمي موكل در املاك ومستغلات وي و آب و برق و گاز آن به نام خود و هركس كه وكيل صلاح بداند و بهر عقد و شرط و مبلغ و دريافت وجه و اسقاط كافه خيارات خصوصا خيار غبن ولوافحش ونيز سپردن هرگونه تعهد و ضمان كشف فساد و به تصرف دادن مورد معامله وتنظيم و امضاي اسناد رسمي مربوطه و نيز امضاي ذيل فرم انتقال عرصه و جلب موافقت آستان قدس ويا اداره اوقاف وامور خيريه و فسخ اجاره نامه فوق الذكر وتنظيم سند اجاره جديد به نام خود و هركس كه وكيل صلاح بداند و صلح و انتقال حقوق استيجاري موكل در سند مذكور بنام خريدار اعياني و تنظيم و امضاي اسنادفسخ نامه و اجاره نامه مربوطه ومراجعه به اداره ثبت اسناد ودرخواست واخذ سند مالكيت جهت سهمي موكل در پلاك فوق ياهريك ازقطعات تفكيكي ومجزي شده بهرپلاك فرعي كه باشد و اخذ سند مالكيت (حتي المثني ) و دادن رسيد و اقرار بوصول و امضا اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و الزام و التزام و تحويل و تحول و همچنين سپردن تعهدات لازم و گواهي امضا و درخواست آب و برق و تلفن و انشعاب گاز شهري بهر تعداد كه لازم باشد نصب آنها در محل وتكميل پرونده و پرداخت ودايع و جرائم و نيز عندالزوم تنظيم و امضا هر نوع اقرار نامه اصلاحي در مورد اسنادي كه در اين خصوص تنظيم شده يا بشود اعم از اينكه موكل يا وكيل تنظيم نموده باشد اعم از اشتباه در پلاك و يا حدود و غيره و عندالزوم اقدام به فسخ و اقاله معامله انجام شده و تحويل و تحول و تحت تصرف گرفتن و استرداد ثمن و ساير اقداماتيكه در اين رابطه لازم باشد وتنظيم هرنوع سند بهريك ازصيغ وعقود ناقله اعم از قطعي ورهني وشرطي وصلح حقوق واجاره واقرار رضايت ومعاوضه تقسيم نامه فسخ اقاله و انجام كليه امور مربوط به افراز وتفكيك وتقسيم وتسهيم وغيره و وكيل مرقوم حق مراجعه به شهرداري ودرخواست واخذ پروانه ساختماني وپروانه تخريب واصلاح آن واحداث بنا طبق پروانه ماخوذه ومعرفي مهندس ناظر واخذ گواهي عدم خلاف وپايانكار جهت قطعات مجزي شده مراجعه به اداره استاندارد وتحقيقات صنعتي ودرخواست واخذ مجوز آسانسوروتائيديه ان وامضاء ذيل اسناد ومدارك مربوطه وسازمان نظام مهندسي واداره آتش نشاني وغيره واخذ مجوزهاي لازمه ومراجعه به ثبت اسناد وآستانقدس ودرخواست تفكيك عرصه واعيان بهرچند واحد وطبقه وامضاذيل صورت جلسات تفكيكي واخذصورت مجلس تفكيكي واصلاحي وسپردن رسيدوتعيين سهم العرصه وتنظيم سند اجاره جهت هريك از قطعات تفكيكي وامضاذيل آنها وفسخ واقاله سند عرصه قبلي وسپس فروش وانتقال قطعي ويا صلح نمودن سهمي موكل در هريك از قطعات تفكيكي ياهرقطعه اي كه بموجب سند تقسيم نامه

در سهم اختصاصي موكل قرار گيرد بشرح بالا تحت هرپلاك فرعي كه تعيين گردد وانتقال كليه حقوق استيجاري عرصه آنها بشرح بالا ومراجعه به ثبت اسنادودرخواست واخذ سند مالكيت جهت هريك از قطعات تفكيكي تحت هرپلاك فرعي كه باشدوسپردن رسيد ومراجعه به محاكم صالحه واحقاق حق موكل عليه متصرفين ومتجاوزين ومستاجران وخلع يد وطرح هرنوع دعوي وپيگيري پرونده ها وتعيين وكيل دعاوي وعزل ونصب وكلاي انتخابي وقيام واقدام ازنخستين تافرجام وبا حق رهن وتوثيق مورد وكالت يا هريك از قطعات تفكيكي ومجزي شده از آن تحت هرشماره كه باشد نزد هريك از بانكهاي وام دهنده كشور وموسسات مالي واعتباري كشور بهرعقدي از عقود اسلامي ومتداول مملكتي ودريافت وامهاي تعميراتي وغيره بهرمبلغ ومدت وباهرشرط كه وكيل صلاح بداندوتنظيم وامضاذيل اسناد رهني بهرمبلغ وبدفعات وكرات واخذ چك بانكي وصول آنها واخذ مبلغ وام بهرنحو ودوران وسپردن رسيد وامضاذيل فرم ها وپرسش نامه هاي مربوطه در بانك وام دهنده وتنظيم سند رهن مجدد ومتمم قرارداد رهني وگشايش هرگونه حساب واعتبار اعم از حساب مشاركت وغيره بهرمبلغ ومدت وباهرشرط كه وكيل صلاح بداند وگشايش هرگونه حساب واعتباراعم از حساب مشاركت وغيره باحق برداشت وجه دفعتا”يا كرارا”ومسدودنمودن حساب مفتوحه ووكيل ووصي نمودن بانك يا موسسه طرف قرارداد در فروش مورد وثيقه با حق توكيل غير ولوكرارا” وفك رهن . و مراجعه شركت مخابرات و دفاتر خدمات امور مشتركين و اخذ مجوزهاي لازم و فروش و انتقال و صلح نمودن امتياز و وديعه تلفن خودكار مشترك تحت هرشماره كه باشد را به نام خود و يا هر شخص كه وكيل صلاح بداند بهر مبلغ و قيد و شرط و اخذ وجه و اسقاط كافه خيارات و امضا ذيل فرم ها و مدارك و اسناد مربوطه حدوداختيارات :امضا و اقدام و عمل وكيل در تمام مراحل و در نزد تمام مراجع اعم از رسمي و غير رسمي جايگزين امضا و اقدام عمل موكل بوده نافذ و رسميت داردوكيل مرقوم با حق توكيل غير ولوكرارا”جزئا”يا كلا”داراي اختيارات تام ونامحدود است حسب لااقرار موكل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وكيل وضم امين وانجام هرگونه اعمالي كه مغاير با مفاد وكالت باشد را تاپايان انجام مورد وكالت از خود سلب وساقط نمود ضمنا” موكل حق انجام باالمباشره مورد وكالت راازخود سلب وساقط نمود .

دکتر موسی الرضا رضایی

www.rezaeisharif.com