وکالت برای املاکی که سند ندارند و به صورت قرارداد هستند

مورد وكالت: مراجعه به هريك از ادارات دولتي و غير دولتي وشركتها وسازمانهاونهادها وارگانهاي انقلابي اعم ازشهرداري،دارائي وبيمه وآستان قدس و اوقاف يا هريك ازموقوفات ديگروثبت اسناد واملاك مسكن وشهرسازي وشركت به شماره ثبت و غيره و تقاضاواخذ پاسخ استعلامات لازم نسبت به دانگ يك دستگاه ارتمان به ادرس با هر شماره پلاك فرعي و اصلي كه باشد وپس از اخذ مجوزهاي لازم ازادارات ذيربط ازجمله مراجعه به اداره اوقاف آستان قدس ياهر موقوفه ديگر جهت فسخ سند اجاره خط قبلي (تنظيم سند اجاره خط جديد بنام موكل يا هر شخصي كه صلاح بداند )وتجديد اجاره وامضاء ذيل اسناد اجاره خط وچكهاي اقساطي موافقت شهرداري درخصوص انتقال، واخذ گواهي عدم خلاف وپايان كار واصلاح تمديدوتجديدآن وتقاضاو اخذ انشعابات آب وبرق وگازوتلفن به هرتعدادانشعاب باموافقت مراجع ذيربط جهت مورد وكالت وسپردن هرنوع تعهد و وديعه ودادن رسيد واخذ گواهي وغيره و مراجعه به اداره ثبت جهت انجام كليه امور ثبتي تقاضا صدور و اخذ صورتمجلس تفكيكي و در صورت لزوم اخذ سند مالكيت نسبت به سهمي موكل و نيز در صورت دررهن بودن يا بازداشت بودن ، رفع باز داشت و فك رهن از پلاك فوق ويا جلب موافقت بانك و مرتهن سپس مراجعه به هريك ازدفاتر اسناد رسمي و در صورت لزوم خريداري اپارتمان فوق به نام موكل و اخذ سند مالكيت به نام موكل و نيز وانجام هرنوع معامله وتنظيم هر نوع سندنسبت به مورد وكالت تحت هريك از عقود اسلامي اعم از خريداري وهر نوع انتقال و فروش و انتقال سرقفلي، بيع ، صلح ، اجاره، فسخ ، اقاله ،رهن، جعاله ، هبه ،وكالت و تقسيم نامه واصلاحيه و غيره با امتيازات آب وبرق وگاز با هر شخص حقيقي يا حقوقي ولو خودش به هر مبلغ ثمن ومال الصلح ومال الرهانه و مال الاجاره وغيره مشاعاً يا مفروزاً جزئاً يا كلاً ايجاباً وقبولاً براي هر مدت و با هرقيدوشرط وحق اسقاط كافه خيارات وغبون وقبض واقباض واخذ ثمن و اقرار به رسيد آن وسپردن هرنوع تعهد و اقرار و رضايت و رضايت پيشروي يا هر گونه اقرار و رضايت و تعهد كه در رابطه با مورد وكالت باشد و امضاء اسناد و اوراق و فرمهاي مربوطه ودادن رسيد وپرداخت ودريافت وجه واخذ گواهي مفاصا حساب ودرصورت لزوم مراجعه به هريك از بانكها وتقاضا واخذ هرنوع تسهيلات ووامهاي بانكي تحت هرنوع قرارداد اعم از مشاركت مدني وفروش اقساطي وغيره به رهن سپردن ملك مزبور به هر شخص حقيقي يا حقوقي براي هـر مدت در ازاء هر مبلغ وام و بـه نفع هر كس حتي به نفع خود با هر تعداد ومبلغ اقساط ودادن هر نوع وكالت به بانك وام دهنده همچنين مراجعه به سازمان مسكن وشهرسازي وبيمه وهر مرجع ذيصلاح ديگر و انجام كليه تشريفات لازم و مراجعه به هر يك از مراجع قضايي وانتظامي و شورا هاي حل اختلاف و كميسيونهاي ادارات مربوطه و هيأتهاي اختصاصي ادارات ودفاع از حقوق موكل در مورد وكالت ودادن دادخواست وطرح لايحه دفاعيه ونصب و عزل وكيل دادگستري وتقاضاي تخليه ودادخواست ضرر وزيان وخسارت واخذ محكومُ به واجرت المثل ودرخواست تجديد نظر و مراجعه به دادگاه تجديد نظر استان وديوان عالي كشور و تعيين مصدق وكارشناس ارجاع امر به داوري و تعيين داور ومصالحه وسازش واسترداد دعوي ودرخواست صدور اجرائيه وتعقيب عمليات اجرايي واخذ محكومُ به وانجام هرنوع عمليات لازم نسبت به مورد وكالت وتنظيم واخذ هر نوع سند اعم از تعهد ورضايت واقرار وصلح واصلاحيه واقاله وغيره وانجام كليه تشريفات لازم در نزد كليه مراجع ذيربط ودرصورت انجام هر نوع معامله دريافت وجه وبه تصرف دادن مورد معامله ونيز مراجعه به اداره مخابرات و يا امور مشتركين جهت انتقال خطوط تلفن منصوبه در پلاك فوق با هر شماره اي كه باشد با حق قبض و اقباض و اسقاط كافه خيارات و با حق پي گيري و انجام كليه موارد موضوع قرار داد شماره مورخ فيمابين شركت و موكل اين وكالتنامه در كليه مراحل پس از اثبات مالكيت و نبودن معارض از هر جهت و بابت معتبر است موكل و وكيل ( بويژه موكل) با مسئوليت شخصي خود قبول تنظيم وكالت نمودند و موكل و موكلان و وكيل و وكلا مسئوليت شناسائي يكديگر را نيز برعهده گرفتند و وكيل با ارائه اين وكالت به هر مرجعي مسئوليت شناسائي موكل را نيز بر عهده گرفت و مفاد وكالتنامه به موكل و وكيل تفهيم شد و صراحتا” (اعلام مي نمايند ) مراتب وكالت را فهميده و با رضايت كامل امضاء مي نمايد و مفاد اين وكالت را نيز پذيرفت و ضمن اين سند موكل اقرار مي كند ممنوع المعامله جميع بخش نامه هاي ثبتي نبوده و از بابت اين موارد موكل و وكيل حق هر گونه ادعا و اعتراضي از هر جهت و بابت تحت هر يك از عناوين حقوقي و به هر مرجعي بويژه مراجع قضايي و انتظامي و ثبت اسناد از خود سلب

و ساقط نمودند ضمنا” موكل اين سند به وكيل اختيار بازداشت مورد وكالت را به نفع هر شخص و يا حقوقي ولو به شخص وكيل را دارد و موكل يا موكلان مسئوليت شناسائي و نيز پذيرفتند در صورت تعدد موكلان آنان منفردا ومجتمعا” مسئوليت احراز هويت يكديگر را بعهده گرفتند و نيز با حق وثيقه گذاردن مورد وكالت در هر مرجعي كه باشد تحت هر قيد و شرطي كه باشد حدود و اختيارات:وكيل مرقوم در انجام موارد فوق با حق توكيل به غير ولو كراراً مع الواسطه جزئاً يا كلاً داراي اختيارات تامه ومطلقه مي باشد به نحوي كه در هيچ يك از مراحل ونزد هيچ يك از مراجع نيازي به حضور واجازه وامضاءمجدد موكل نباشد وكليه اقدامات وامضائات وكيل به منزله اقدام وامضاء موكل بوده نافذ ومعتبر مي باشد.موكل اقرار نمود كه ضمن عقد خارج لازمي كه واقع شده حق عزل وكيل و ضم وكيل و ضم امين و نصب وكيل ديگر و انجام وكالت توسط خود جهت مورد وكالت را از خود سلب وساقط نموده است اين سند در دو نسخه تنظيم گرديدضمنا موكل اين سند وكيل را نماينده خود قرار داد تا در صورت بروز اشتباه قلمي در تنظيم سند در دفترخانه حاضر و سند اقرارنامه اصلاحي يا اصلاحنامه بدون تغيير در اركان و ماهيت سند تنظيم و امضا نمايد