مورد وكالت:اقدام در مطلقه نمودن همسر موكل(وكيل مرقوم) از قيد زوجيت همسرش بهرقسم از طلاق اعم از بائن، خلع يا مبارات و رجعي با هر شرط و قرار و بهر طريق اعم از پرداخت مهريه و صداق و سپردن هر نوع تعهدي در اين رابطه و يا قبول بذل نفقه و قبول بذل عين مهريه يا معادل آن يا كمتر يا بيشتر از مهريه و با هر شرط ضمن العقد وبطور كلي بهر نحويكه وكيل صلاح بداند و عنداللزوم مراجعه به دفاتر مشاوره قوه قضاييه و اخذ نظريه و ارائه به دفاتر خدمات الكترونيك قضايي دادگاهها حتي مدني خاص و دادگاه خانواده و تقديم دادخواست و عرضحال طلاق با تطبيق به موارد مندرج در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آئين نامه اجرائي آن و يا ساير قوانين و مقررات جاري و عقد قرارداد با وكلاي دادگستري با حق عزل و نصب و يا جايگزيني وكلا ضمن انتخاب وكيل دادگستري در رابطه با تقديم دادخواست و دفاع و انجام مورد وكالت با داشتن كليه اختيارات مندرج در مادتين 35و36 و تبصره 1 ماده 35 قانون آئين دادرسي مدني و تعقيب كليه مراحل دادرسي تا حصول نتيجه مطلوب و اخذ احكام و آراء صادره از محاكم صالحه گواهي عدم امكان سازش و با حق واخواهي نمودن,تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي و اعاده دادرسي و ,اسقاط تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي و واخواهي نمودن,حضور در دفتر طلاق و به ثبت رسانيدن طلاق موكل بهر نوع و با هر قيد و شرطي كه وكيل صلاح و مقتضي بداند و با حق قبول شرايط و تعهداتي كه ضمن صدور حكم و يا گواهي عدم امكان سازش از طرف دادگاه اعمال گرديده و همچنين قبول شروط ضمن طلاق و با دادن حق توكيل غير جهت اجراي صيغه طلاق توسط هر دفترخانه و تحويل دادن جهيزيه و امضاي ذيل سند طلاق و اوراق و دفاتر و ثبت و اذن دفتر و احتمالاً‌ اصلاحيه‌هاي آن تاديه هزينه‌هاي قانوني لازم و اخذ يا تسليم اوراق و مدارك وحق تعيين تكليف فرزندوفرزندان و نفقه و ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور و بطور كلي انجام هر امريكه منوط و مربوط بمورد وكالت باشد بنحويكه در هيچ مورد احتياجي به حضور شخص موكل نباشد. (توضيحا وكيل مرقوم در صورت ابراء كامل مهريه و بذل اجرت المثل و نفقه ايام زناشويي (نحله ) و اسقاط شرط تنصيف دارايي و اقرار به وصول و دريافت جهيزيه از طرف زوجه محق به انجام مورد وكالت ميباشد)
حدود اختيارات: وكيل مرقوم در انجام مورد وكالت با حق توكيل غير ولو كراراً ،جزا” يا كلا”داراي اختيارات تامه و مطلقه بوده و هر عمل و امضاء و اقدام وكيل به منزله و در حكم عمل و امضاء اقدام موكل نافذ و معتبر است و موكل ضمن عقد خارج لازم حق عزل و ضم وكيل و امين حق هر گونه اعتراض اعم از تجديد نظر فرجام خواهي ،اعاده دادرسي را تا پايان انجام مورد وكالت از خود سلب و ساقط نمود و مفاد اين سند فقط در نفس مورد وكالت موثراست .

دکتر موسی الرضا رضایی

www.rezaeisharif.com