موردوكالت : مراجعه به بانك —————–و ارائه مدارك و دريافت واخذ حقوق مستمري و بن كالا و عيدي و پاداش و اضافه حقوق و ساير مزايا و متعلقات از شماره حساب ———— كه همه ماهه بموكل تعلق ميگيرد و انجام تشريفات و امور قانوني آن در بانك و ادارات مربوطه و اخذ وجه و دادن رسيد و امضا ذيل اوراق و اسناد مربوطه و تسليم وجه آن به موكل در قبال رسيد كتبي و دريافت كليه حقوق و مزاياي گذشته و حال و آينده موكل كه از طرف سازمانهاي مربوطه به حساب مربوطه واريز ميگردد و در صورت لزوم درخواست و اخذ كارت عابر بانك و رمز حساب و امضا ذيل كليه فرم ها و مدارك مربوطه و مراجعه به شركت تعاونيهاي مربوطه واخذ كالاهاي غير نقدي متعلق به موكل وسپردن تعهدات واخذ كپي والمثني از مدارك ورفع اشتباهات احتمالي .
حدود اختيارات :وكيل مرقوم در انجام مورد وكالت داراي اختيارات تامه ميباشد امضا و اقدام و عمل وي بجاي موكل نافذ و معتبر ميباشد مفاد اين سند فقط در نفس وكالت موثر ميباشد.

www.rezaeisharif.com

دکتر موسی الرضا رضایی