مورد وكالت: مراجعه به اداره گذرنامه، وزارت امور خارجه، پليس +10، دفاتر اسناد رسمي، اداره پست و ساير ادارات و مراجع ذيربط و ذيصلاح و انجام كليه امور مربوط به خروج از كشور و مسافرت‌هاي مكرر ( مربوط به زوجه موكل و …………. ) به كرات و به دفعات با حق تمديد گذرنامه و ارائه اسناد و مدارك مربوطه و اخذ فرم گذرنامه از پليس +10 و تكميل و امضاي فرم‌هاي لازمه و تاديه هزينه‌ها و سپس مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و انجام گواهي امضاء و سپردن هرگونه تعهدات و مراجعه به اداره گذرنامه و اخذ پاسپورت جديد و تمديد و تجديد پاسپورت به دفعات و دادن هرگونه رضايت و تعهد و پرداخت هزينه‌هاي قانوني و امضاي اسناد و اوراق و دفاتر مربوطه و دادن رسيد و ارائه مدارك لازم همچنين تكميل و امضاء فرم رضايت‌نامه صدور و اخذ گذرنامه؛ صدور اجازه خروج از كشور براي ” خروج مكرر” و همچنين تغيير محل اقامت و همچنين اخذ اقامت دائمي و اقامت موقت، به نحوي كه نيازي به حضور و اجازه مجدد موكل نباشد .
موكل مرقوم ضمن عقد خارج لازم منعقده بين خود و وكيل حق عزل وكيل و ضم امين و ناظر و وكيل و هر عمل منافي مورد وكالت را از خود سلب و ساقط نمود. مفاد اين برگ فقط در نفس وكالت موثر است.
حدوداختيارات: وكيل مرقوم در انجام مورد وكالت باحق توكيل بغير ولو كراراً داراي اختيارات تامه مطلقه مي‌باشد به طوري كه در هيچ يك از مراحل نيازي به حضور و امضاء مجددي از موكل نباشد و هر عمل و اقدام و امضا و اظهار وكيل در هر مرحله به منزله عمل و اقدام و امضاء و اظهار موكل بوده و داراي اثرات قانوني است و مفاد اين ورقه فقط در نفس وكالت موثر است.

www.rezaeisharif.com

دکتر موسی الرضا رضایی