مورد تقسيم اپارتمانهاي مسكوني و انباريها و پاركينگهاي احداثي در شش دانگ پلاك ثبتي — فرعي از — اصلي بخش — مفروز و مجري شده از — فرعي از اصلي حوزه ثبت مشهد مبناي تقسيم صورتجلسه تفكيكي شماره — و گواهي پايان ساختمان شماره — مورخه —

قدر السهم اختصاصي ناشي از تقسيم :
الف :الف- تمامت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان در همكف غربي به مساحت ………… مترمربع (قطعه اول تفكيكي) به انضمام انباري شماره يك واقع در زيرزمين اول به مساحت ………… متر مربع (قطعه اول تفكيكي) و به انضمام پاركينگ شماره يك واقع در زيرزمين دوم به مساحت ………… متر مربع (قطعه اول تفكيكي) با قدر السهم از عرصه و از ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرائي آن كه در سهم اختصاصي خانم/ آقاي …………………… (رديف يك) به ازاي سهم مشاعي قرار گرفته و مي گيرد.

ب_….