رضایتنامه

رضایتنامه یکی از انواع اسنادی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و هدف از این نوع سند رضایتنامه در واقع اعلام رضایت از موضوع و یا اتفاقی است که شخص رضایت دهنده با امضا این سند رضایتنامه به شخص اعم از حقیقی و حقوقی رضایت خود را در خصوص انجام کاری و یا انجام ندادن کاری و سایر مواردی که وجود دارد اعلام میکند و

رضایت ممکن است به صورت منجز باشد و یا مشروط . رضایت منجز  به معنی نوعی رضایت است که هیچ قید و شرطی وجود ندارد و به محض امضا سند ،رضایتنامه محقق میشود و رضایت دهنده نمیتواند از رضایت خود رجوع نماید .

رضایت مشروط ،یعنی انجام مورد رضایت مشروط به انجام و محقق شدن شرایطی است که رضایت دهنده قبل از امضا شرط نموده باشذ.نمونه سند رسمی رضایتنامه برای استفاده علاقه مندان و کاربران ارائه شده است .