اقرارنامه

به م.جب ماده 1259 قانون مدنی : اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود

اقرارنامه رسمی

عبارت اقرار نامه محضری یکی از اصطلاحات مرسوم بین مردم میباشد و در صورت استفاده از هر گونه  اقرار بهترین راهکار  ،استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم این نوع اقرار نامه میباشد .

بنابر این تنظیم و امضا سند اقرار نامه در دفاتر اسناد رسمی ،همان اقرار نامه محضری نیز میگویند .

مدارک لازم برای تنظیم سند اقرار نامه رسمی

برای تنظیم هر نوع اقرار نامه رسمی اعم از مالی و یا غیر مالی به همراه داشتن اصل کارت ملی برای احراز هویت شخص اقرار کننده کفایت مینماید .