اسناد اجاره 

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

اجاره ممکن است برای املاک با مالک عادی برای منافع عین آنها انجام شود .

نوع دیگری برای اجاره در خصوص املاک با عرصه وقفی میباشد .

برای عرصه وقفی فقط میتوان آنها را به اجاره داد و فروش آن املاک امکان پذیر نمیباشد .

 

ماده ۴۹۹ قانون مدنی در خصوص مال وقفی مقرر میدارد : “هر گاه متولی با ملاحظه صرفه وقف مال موقوفه را اجاره دهد اجاره به فوت او باطل نمیگردد . ” طبق این ماده متولی اجازه اجاره دادن مال موقوفه را دارد . از این رو در این مقاله به بررسی شرایط اجاره مال موقوفه از جمله شرایط عمومی صحت قرارداد ، مصلحت موقوفه ، نیت واقف و شروط واقف می پردازیم .