اجاره املاک با عرصه وقفی اداره اوقاف 

 

ماده 3) مبلغ كل اجاره بها —— ريال كه در — قسط كه سر رسيد اولين قسط در تاريخ —- به مبلغ —- ريال (پرداخت شده) و سر رسيد دومين قسط در تاريخ —- به مبلغ —- ريال و سر رسيد سومين قسط در تاريخ — به مبلغ — ريال و سررسيد چهارمين قسط در تاريخ —به مبلغ —ريال و سررسيد پنجمين قسط در تاريخ —به مبلغ —ريال كه مستاجر متعهد است در اول هر سال در قبال قبض رسمي / رسيد به موجر پرداخت نمايد زمين مزبور قبلا به مساحت فوق و طبق سند اجاره نامه — مورخ —دفتر خانه —در اجاره ا——بوده است و بموجب سند فسخ نامه به شماره شناسه يكتا — مورخ — اين دفتر خانه فسخ گرديده است .
ماده 4) مدت اجاره — ماه از تاريخ — لغايت —
ماده 5) وجوه نقدي و تضمينات قرارداد
ماده 6) شروط و تعهدات
1- مستأجر بايست در مورد ،اجاره برابر مقررات ،جاري با توجه به نوع كاربري و نحوه استفاده مندرج در اين قرارداد احداث اعيان نموده و نسبت به اخذ سند مالكيت اعيان احداثي به نام خود اقدام نمايد و هر گونه احداث اعيان بر خلاف مفاد موضوع ،قرارداد منوط به موافقت كتبي و قبلي موجر و پرداخت حقوق موقوفه خواهد بود. 2- مستأجر حق واگذاري يا انتقال مورد اجاره را به صورت كلي، جزيي يا به صورت مشاع به هيچ طريق و عنوان مانند) وكالت، صلح ،حقوق مشاركت يا هر عنوان ديگر به ،غير ،ندارد مگر اينكه موافقت كتبي و قبلي موجر را با پرداخت حقوق متعلقه اخذ نمايد. 3 – مستأجر ، نسبت به كليه تعهدات مالي و ديون متعلقه قانوني و خسارات احتمالي ناشي از نقض ،تعهدات مسئوليت دارد . 4- صرفاً در تجديد سند ،اجاره پرداخت دستمزد كارشناسي بر عهده موجر ميباشد و پرداخت هزينه كارشناسي ساير درخواستها و هزينه تنظيم سند رسمي در صورت فقدان موانع ،قانوني بر عهده مستاجر خواهد بود. 5- چنانچه در هر زمان مشخص شود كه مساحت عين مستاجره صرفاً به دليل اشتباه مساحي ذاتي در حد متعارف بيش از متراژ و حدود اربعه قيد شده در قرارداد اجاره اوليه است ضمن دريافت اجرت المثل ايام تصرف و حقوق موقوفه وفق نظريه كارشناسي و برابر ضوابط و مقررات ،اوقافي سند اجاره اصلاح خواهد شد و در خصوص كسري مساحت نيز برابر دستورالعملهاي مربوطه نسبت به اصلاح سند اجاره اقدام مي گردد . 6- پرداخت هرگونه ماليات، بيمه و عوارض قانوني بر عهده مستأجر است به غير از آنچه كه طبق قانون به عهده موجر (باشد و مستأجر متعهد است در هنگام انتقال، فسخ، اقاله يا تخليه كليه مفاصاحسابهاي قانوني را ارائه نمايد. 7- مستأجر بدون كسب موافقت كتبي و قبلي موجر، حق هيچ گونه تغيير در كاربري و نوع استفاده از مورد اجاره را ندارد. 8- مستأجر متعهد به پرداخت اجاره بها در سر رسيد مقرر است .9- تصرفات مستاجر پس از ،فسخ ،اقاله انحلال قرارداد و يا گذشت دو ماه پس از انقضاي مدت غير ماذون تلقي شده و به همين منظور متعهد است دو برابر اجرت المثل ايام تصرف را برابر نظر كارشناس ارزياب منتخب ،موجر به نرخ روز پرداخت تاديه نمايد . 10- مستأجر متعهد است حداكثر ظرف مدت دو ماه قبل از انقضاي مدت اجاره درخواست تجديد قرارداد را طبق مقررات اوقافي به صورت كتبي به موجر تحويل نمايد، به نحوي كه نهايتاً طي دو ماه پس از انقضاي سند حاضر و ارزيابي كارشناس ارزياب منتخب ،اوقاف منجر به تجديد سند اجاره گردد . عدم اقدام از سوي مستاجر به منزله اعراض از ادامه رابطه استيجاري تلقي شده و موجر محق ،است تصرفات مستاجر را غير ماذون تلقي نموده و راحت المثل را به ماخذ دو برابر بدون لحاظ حقوق تسبه مستاجر)، دريافت نمايد . 11- در صورت فسخ و انحلال قرارداد اجاره بر اثر تخلف مستاجر از شروط مندرج و نيز اقاله و عدم ،تجديد موجر حق دارد با نظر كارشناس ارزياب منتخب ،خود با پرداخت 80% قيمت اعيان قانوني ( مشتمل بر ارزش بناي موجود و حقوق اعياني ) به مستاجر نسبت به تخليه و تحويل عين مستاجره اقدام نمايد و در صورتي كه مستاجر سند اعيان اخذ نموده باشد، با امضاي اين سند به موجر وكالت تام و بلاعزل ميدهد تا راساً و بدون هرگونه اقدام قضايي، نسبت بـــه انتقال سند ،اعيان منصوبات ، انشعابات و ملحقات به نام موقوفه اقدام نمايد. 12- با تغيير مديريت موقوفه از متصرفي به غير متصرفي و بالعكس (به دلايلي از قبيل فوت متولي عزل يا ممنوع المداخله شدن و به هر دليل قانوني كه متولي مجاز به وصول اجاره بها، اجرت المثل يا ساير ديون ،نباشد مستأجر موظف است اجاره بها، اجرت المثل و ساير ديون را در سررسيد آن به حسابي كه از سوي اداره اوقاف معرفي شده واريز نمايد و هر گونه واريزي به حسابي غير از آن فاقد اعتبار خواهد بود.

دکتر موسی الرضا رضایی شرف 

www.rezaeisharif.com